วัตถุประสงค์ของโครงการ :
โครงการอัสสัมชัญ แคมปัสพระราม 2 มีวัตถุประสงค์หลักดังนี้

 1. เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการสึกษาของโรงเรียนให้สูงยิ่งขึ้นในทุกระดับ
 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในการศึกษาอยู่เสมอ
 3. เพื่อให้นักเรียนมีมุมมองที่กว้างไกลและทันโลก
 4. เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

เป้าหมายหลักของโครงการ :
ในปีการศึกษา 2558 (ค.ศ.2015) โรงเรียนอัสสัมชัญคาดหวังจะบรรลุวัตถุประสงค์
และดำเนินการจัดเตรียมอาคาร สถานที่ ในโครงการให้ได้ 70 เปอร์เซ็นต์ของโครงการ ดังนี้

 1. ปลูกต้นไม้และจัดภูมิทัสน์พร้อมสถาพแวดล้อมของโครงการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
 2. จัดส่วนที่ว่างเป็นพื้นที่สีเขียว และสวนหย่อม
 3. จัดสร้างสนามกีฬาหลัก (ฟุตบอล, บาสเกตบอล, สนามเทนนิส, สระว่ายน้ำ) และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาให้ครบถ้วน
 4. จัดสร้างค่ายลูกเสือ และอาคารประกอบในการเรียนรู้ ด้านนันทนาการ/สันทนาการ
 5. มีอาคารศูนย์ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับนักเรียน คณะครู และบุคคลภายนอก
 6. สร้างอาคารที่พักอาศัยของนักเรียน คณะครู และครูชาวต่างประเทศ
 7. มีห้องประกอบ ห้องปฏิบัติการ ห้องชมรม และศูนย์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
 8. มีอาคารบริหารโรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบของนักเรียนภาคภาษาอังกฤษ (EP)
 9. ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการดรงเรียนนานาชาติในอนาคต (IP)
 10. สร้างบ้านพักสำหรับคณะภราดา
 11. มีโบสถ์ประจำโรงเรียนสำหรับประกอบพิธีทางศาสนา
 12. สร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ครบถ้วน